Algemene voorwaarden E-Chopper.nu

Versie: 27-03-2023

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van e-choppers van het merk Spyder Wheelz, inclusief het toebehoren (zoals zijspiegel) en de accessoires die gehuurd worden, gesloten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

 1. Consument mag kiezen of ondernemer een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een voertuig. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
 1. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze al mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de huurovereenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De ondernemer bevestig de mondelinge overeenkomst schriftelijk.
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

ARTIKEL 4 – OP AFSTAND/BUITENVERKOOPRUIMTE

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6:230 BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom en de eventuele bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
 3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege BTW.
 4. Vaststelling het aantal gereden kilometers gebeurt met de kilometerteller, tenzij deze kapot is. Is de kilometerteller kapot, dan wordt op een andere correcte manier het aantal gereden kilometers vastgesteld.
 5. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het gehuurde, zoals parkeerkosten.
 6. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan consument in rekening worden gebracht. Wel moet consument als daar een reden voor is aan de ondernemer schadevergoeding betalen.

ARTIKEL 6 – DE HUURPERIODE EN DE OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE

 1. Consument moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het gehuurde daar op tijd worden gebracht. Ondernemer moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
 2. Consument mag het gehuurde slechts met toestemming van de ondernemer buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
 3. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de ondernemer het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de consument blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de ondernemer terug is gegeven.
 4. Als consument het gehuurde niet op tijd inlevert, komt er een meerprijs van 29 euro per uur dat het gehuurde te laat wordt ingeleverd. Hierbij wordt naar boven afgerond op hele uren. Daarnaast kan de ondernemer om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.
 5. De verhoging van de huurprijs geldt niet als consument aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

De overeenkomst mag onder de volgende voorwaarden worden geannuleerd:

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. De consument dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief de waarborgsom) betaald te hebben.
 2. Bij het begin van de huur kan de ondernemer om betaling van een waarborgsom vragen. Dit is een bedrag van €50,- welke achtergelaten dient te worden middels cash. Dit is een garantie voor de omgang met het gehuurde.
 3. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 1 werkdag nadat het gehuurde is ingeleverd. De ondernemer kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. Ondernemer is niet verplicht over dit bedrag rente te betalen.
 4. In geval van schade van de ondernemer die de consument aan de verhuurder moet vergoeden, wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag resteert, met een maximum van twee maanden nadat het gehuurde is teruggebracht. In geval van schade aan derden geldt dat het binnen zes maanden gebeurt moet zijn.
 5. Als een andere persoon schade van ondernemer heeft veroorzaakt en ondernemer heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Ondernemer zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Ondernemer houdt de consument op de hoogte van zijn inspanningen.
 6. De huursom moet bij aanvang van de huurperiode helemaal betaald zijn, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN CONSUMENT

 1. Ondernemer zal het gehuurde alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en/of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren.
 2. Het gehuurde kan een maximaal gewicht aan van 120 kilogram. Het gehuurde is dan ook maar geschikt voor 1 persoon.
 3. De consument heeft een geldig rijbewijs of bromfiets-certificaat en heeft de afgelopen 5 jaar geen rijontzegging gehad.
 4. De consument is minimaal 18 jaar oud.
 5. De consument is zelf verantwoordelijk voor het dragen van een goedgekeurde helm (overeenkomstig NTA 8776:2016) tijdens de rit.
 6. Consument moet netjes omgaan met het gehuurde, inclusief het toebehoren, zoals sleutels, alarminstallatie-bediening en de zijspiegel.
 1. Consument mag het gehuurde niet doorverhuren. Ondernemer heeft het recht de huurovereenkomst te beëindigen mocht dit wel het geval zijn.  Consument moet er op letten dat niet iemand het gehuurde gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet bevoegd is om het gehuurde te besturen.
 2. Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 3 en mag consument er niet mee doorrijden als dit het erger maakt. Er mag ook niet worden doorgereden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
 3. Het is verboden alcohol drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.
 4. Consument mag een wezenlijk onderdeel van het gehuurde niet veranderen. Het gehuurde moet in dezelfde staat worden teruggebracht door de consument als hoe deze werd geleverd.
 5. Consument mag met het gehuurde niet naar andere landen.
 6. Consument is verplicht om bestuurders en andere personen die hij het gehuurde laat gebruiken te wijzen op de regels van het verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.

ARTIKEL 10 – INSTRUCTIES VOOR DE CONSUMENT

 1. Bij het ontvangen van het gehuurde krijgt de consument een instructie over de werking.
 2. Consument moet er rekening mee houden dat hij maximaal 50 km kan rijden met het gehuurde. Het is aan de consument om bij deze grens van 50 km het gehuurde weer op het afleveradres te brengen.
 3. De maximale toegestane snelheid met het gehuurde bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Het gehuurde laat het gebruik van auto (snel) wegen niet toe. Het is wettelijk verplicht het gehuurde enkel te gebruiken op de fietspaden van Nederland.
 4. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet consument deze instructies opvolgen:
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is consument daarnaast verplicht:
 1. Consument moet ondernemer zo spoedig mogelijk informeren over:

ARTIKEL 11 – VERPLICHTINGEN ONDERNEMER

 1. Op het moment dat de ondernemer het gehuurde aan consument meegeeft, heeft het gehuurde een volledig opgeladen accu, de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Het gehuurde zal schoon zijn, goed onderhouden zijn en voor zover bij ondernemer bekend of kenbaar in technisch goede staat.
 2. Ondernemer zorgt voor een WA-verzekering op het voertuig op het moment dat het gehuurde in gebruik wordt genomen door de consument.
 3. Ondernemer stelt samen met de consument voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
 4. Ondernemer zorgt dat de consument de beschikking heeft over een Nederlandstalige instructie van het gehuurde en een overzicht van telefoonnummers waar consument zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 5. Ondernemer stelt, tegen vergoeding van 2,50 euro, een goedgekeurde helm beschikbaar.
 6. Er is sprake van vervanging van het gehuurde wanneer er een defect aan het gehuurde is waardoor consument niet verder kan rijden met het gehuurde. Dit is wel afhankelijk van de reden waarom het gehuurde defect is. Ter plekke zal worden besloten, afhankelijk van de situatie, of de consument nog verder mag rijden op een nieuw voertuig. Hierover is geen discussie mogelijk.
 7. Ondernemer inspecteert het gehuurde voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONSUMENT VOOR SCHADE

 1. Het gehuurde voertuig is WA verzekerd. Bij inroepen van deze verzekering komt het eigen risico van €1000,- voor rekening van de consument. Deze schade kan NIET worden afgekocht.

Bij schade van de ondernemer vanwege beschadiging van een gehuurde e-chopper (welke niet onder de WA-verzekering valt) komt deze voor rekening van de consument. De maximale kosten hiervan bedragen de cataloguswaarde van het gehuurde voertuig. Schade aan het gehuurde voertuig tot €500,- KAN worden afgekocht middels een verzekering welke vermeld staat op de huurovereenkomst.

 1. In geval van verlies of diefstal gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst, is de consument verplicht om de ondernemer 100% van de totale waarde van het gehuurde binnen 48 uur te betalen. Dit is de cataloguswaarde van het voertuig.
 2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de consument in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet consument de schade van ondernemer in principe volledig vergoeden.
 3. Ondernemer kan er mee akkoord zijn gegaan dat het gehuurde terug gaat buiten openingstijden of op een andere plaats en dan zijn lid 1 en 2 relevant. Ook geldt dan dat huurder aansprakelijk blijft voor schade van de ondernemer ontstaan tot het tijdstip waarop de ondernemer het gehuurde feitelijk heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Ondernemer zal het gehuurde voertuig bij eerste gelegenheid (laten) inspecteren en zal consument direct informeren als er schade is ontdekt.
 4. Als consument een andere persoon het gehuurde laat gebruiken, bijvoorbeeld als passagier of als bestuurder, dan is consument aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden. Ook al hadden deze personen niet de instemming van de consument voor hun gebruik.

ARTIKEL 13 – GEBREKEN AAN HET GEHUURDE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMER

 1. Wanneer consument aan ondernemer vraagt om gebreken te repareren, moet ondernemer dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer consument dit redelijkerwijs eigenlijk niet van ondernemer kan vragen, gelet op het geld dat ondernemer hiervoor zou moeten uitgeven. Als consument ten opzichte van de ondernemer aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de ondernemer de gebreken ook niet op te lossen, zelfst al heeft de consument hier wel om gevraagd.
 2. Wanneer een consument of een andere persoon die personenschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op de eigen schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is ondernemer niet aan te spreken voor deze personenschade.
 3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat gaat echter niet op, als er personenschade is, terwijl ondernemer bij het maken van de huurafspraak van de gebreken van het gehuurde wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van de ondernemer.

ARTIKEL 14 – OVERHEIDSMAATREGELEN EN INFORMATIE AAN AUTORITEITEN

 1. De overheid kan tijdens de huurperiode een sanctie of maatregel opleggen en consument moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het gehuurde al had toen de huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de ondernemer liggen.
 2. Krijgt ondernemer zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet consument meteen wanneer ondernemer hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet de consument dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Ondernemer dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding, Men kan dan van de ondernemer informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Consument moet ook hier de kosten van betalen, vanaf €10,- (inclusief BTW).

ARTIKEL 15- BESLAG OP HET GEHUURDE

Wanneer er op het gehuurde beslag is gelegd, vanwege een aanleiding die in de risicosfeer van consument ligt, moet consument alle verplichtingen van de huurafspraak blijven naleven. Zo moet consument bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij ondernemer is teruggekomen, zonder dat er een beslag op ligt. Ook moet consument in dat soort gevallen ondernemer schadeloos stellen voor alle uit dat beslag voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 16 – ONTBINDING VAN DE HUUR

 1. Ondernemer kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:
 1. Consument zal alle medewerking aan ondernemer verlenen om het gehuurde terug te nemen.
 2. Wanneer consument voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van consument ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN EN BEMIDDELINGSREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer, op tijd nadat consument heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is consument te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

ARTIKEL 18 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENT EN VAN DE BESTUURDER

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door ondernemer als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in een persoonsregistratie. De persoonsgegevens van consument/bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen als het gehuurde wordt verduisterd, als de huur niet of niet helemaal wordt betaald en als er met opzet schade komt aan het gehuurde.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.